Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Řídí se vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou č.197/2017 Sb.)

Spolupráce s institucemi

Pedagogicko-psychologická poradna v Opavě

Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Policie České republiky

Městská policie

Střediska výchovné péče, diagnostické ústavy

 • Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou činnost k volbě vhodného budoucího profesního uplatnění
 • Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • Vytváření příznivého sociálního klimatu
 • Včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů a předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • Metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 • Spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • Spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a kariérový poradce, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedoucími předmětových komisí, vedením školy a s pedagogickým sborem. Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, metodickou, koordinační a poradenskou činnost. Za poskytování poradenských služeb zodpovídá ředitel školy.

Mgr. Kateřina Kolarčíková

Výchovná poradkyně
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 - 11:00, středa 13.00 - 14:00

Mgr. Kateřina Lehnertová

Školní metodik prevence
Konzultační hodiny: 9:00 - 10:00

Mgr. Petr Theuer

Kariérový poradce
Konzultační hodiny: 9:00 - 10:00